Barvy, laky, spreje, tmely, malířské nářadí za rozumné ceny

 • Naši odborníci Vám poradí (Po-Pá: 8:00-17:00)

  Obchodné podmínky

  Obecná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Dejmark Czech s.r.o., se sídlem Poděbradská 1020/30, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 272 29 220, DIČ: CZ27229220, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106110 (dále jen „Dejmark Czech s.r.o.“ nebo „prodávající“), a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Dejmark Czech s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu a jejichž předmětem je koupě a prodej zboží v nabídce na internetových stránkách elektronického obchodu www.xbarvy.cz.

  Kontaktní údaje prodávajícího:
  Dejmark Czech s.r.o.
  Poštovní adresa: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9
  Tel: +420 724 536 652
  e-mail: eshop@xbarvy.cz

  Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
  UniCredit Bank Czech Republic a.s. 2111579130/2700 – IBAN: CZ64 2700 0000 0021 1157 9130

  Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha

  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: +420 296 366 207, +420 296 366 219, fax: +420 296 366 236

  Prodávající má / nemá vyhotovený kodex chování. Kupující má právo kdykoli se s ním seznámit. Kodex chování je přístupný na webovém portálu společnosti Dejmark Czech s.r.o. (www.xbarvy.cz).

  Objednávání zboží
  Kupující objednává výrobky a služby prodávajícího jejich vložením do elektronického nákupního košíku na internetové stránce prodávajícího, vyplněním údajů a odesláním objednávky použitím tlačítka „potvrdit objednávku“ (potvrzujete objednávku s povinností platby), nebo výrobky a služby objednává e-mailem.

  Jste-li jako kupující právnickou osobou – uveďte, prosím, tyto povinné údaje: obchodní název (firma), sídlo (zapsané v obchodním rejstříku) IČ a DIČ, pokud jste registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost (podle informací na stránkách elektronického obchodu), kód a název produktu/ů, označení produktu/ů, množství, telefon, e-mail kupujícího, vybraný způsob platby a doručení zboží, adresu pro doručení zboží. Pokud nakupujete jako spotřebitel - fyzická osoba, která není podnikatelem, je potřeba uvést: jméno a příjmení kupujícího, kód a název produktu/ů, označení produktu/ů (podle informací na stránkách elektronického obchodu), množství, telefon nebo e-mail kupujícího, vybraný způsob platby a doručení zboží, adresu pro doručení zboží.

  Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové stránce prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva je uzavřena akceptováním objednávky prodávajícím - na základě e-mailového potvrzení kupujícímu, po předchozím přijetí objednávky prodávajícím a ověření dostupnosti a termínu dodání zboží. Závazné akceptování objednávky obsahuje identifikaci kupujícího, číslo objednávky, datum a čas přijetí objednávky do systému prodávajícího, název, množství a cenu objednaného zboží, typ doručení a jeho cenu, celkovou cenu objednávky, způsob platby, informace o době dodání objednaného zboží, údaje o prodávajícím, příp. jiné informace. Na uvedenou e-mailovou adresu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně objednávky. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí Vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

  Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží uvedeného na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající je vázán vůči kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího garantovat ceny během 48 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícího.

  Stornování objednávky
  Kupující má právo jednostranně zrušit objednávku pouze v případě, kdy předmět kupní smlouvy nebyl ještě prodávajícím fakturován nebo expedován. Objednávku lze zrušit písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Potvrzení zrušení objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (e-mailem nebo poštou).

  Kupující má právo jednostranně zrušit objednávku, a to i závazně akceptovanou prodávajícím, v případě nedodání objednaného zboží prodávajícím do 14 dní od lhůty uvedené v závazné akceptaci objednávky. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, je prodávající povinen vrátit tuto částku ve lhůtě 30 kalendářních dní od zrušení objednávky, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím písemnou formou (e-mailem nebo poštou).

  Prodávající má právo jednostranně zrušit objednávku, kterou není možné závazně akceptovat z důvodu nesprávně uvedených údajů na objednávce, a to zejména chybně uvedeného e-mailu nebo telefonního čísla kupujícího v případě, že údaje uvedené kupujícím v objednávce se jeví jako zjevně nesprávné nebo nepravdivé nebo v případě, že není možné oznámit a/nebo odeslat kupujícímu závaznou akceptaci objednávky.

  Prodávající má právo jednostranně zrušit objednávku, a to i závazně akceptovanou v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo z důvodů vyšší moci. V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem nebo poštou) za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, je prodávající povinen vrátit tuto částku ve lhůtě 14 kalendářních dní od zrušení objednávky, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím písemnou formou (e-mailem nebo poštou).

  Reklamační řád a odstoupení od smlouvy
  Bližší informace a přesné podmínky najdete v části Reklamace .

  Ochrana a zpracování osobních údajů
  Bližší informace a přesné podmínky o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Ochrana osobních údajů .

  Dodací podmínky
  Zboží zasíláme prostřednictvím kurýrní společnosti. Po potvrzení odeslání objednávky budete informováni o doručení vaší zásilky. Předáme mu Vaše kontaktní údaje a termín doručení si s Vámi upřesní dopravce v den doručení. Zásilku lze uhradit kurýrovi v hotovosti nebo platební kartou. Doba doručení může být ovlivněna dostupností zboží a nepředvídanými událostmi na straně kurýrní společnosti.

  Objenávku si můžete také vyzvednout na prodejnách XBARVY.

  Prodávající je povinen dodat kupujícímu na základě závazně akceptované objednávky zboží v dohodnutém množství, nejpozději do 14 dní od dodání zboží dodavatelem, v kvalitě a termínu a zabalit je nebo je zajistit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně. Prodávající má povinnost zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR. Prodávající předá kupujícímu nejpozději společně se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, dodací list, daňový doklad).

  Kupující je povinen převzít objednané zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak písemnou formou - e-mailem nebo poštou, nebo telefonicky, nebo zajistit jeho převzetí. Kupující je povinen potvrdit v dodacím nebo přepravním listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby. Třetí osoba pověřená kupujícím k převzetí zboží je povinna se u přejímky zboží prokázat platným oprávněním k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazné akceptaci objednávky. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím v uvedené lhůtě odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím písemnou formou (e-mailem nebo poštou).

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v závazné akceptaci objednávky, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je kupující povinen vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající odstranit vady zboží, poskytnout slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

  Zboží je považováno za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem, nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až zaplacením plné kupní ceny zboží.

  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

  Ceny za expedici zboží kurýrem po ČR:

  objednávka do 1000 Kč - 150 Kč  

  objednávka nad 1000 Kč - zdarma 

  Platební podmínky
  Ceny uvedené na internetových stránkách elektronického obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. U konečného zúčtování (celkové ceny) za zboží v nákupním košíku je uvedena cena bez DPH jakož i cena s DPH ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky, včetně ceny dodání zboží na území České republiky. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou (cenou) i náklady spojené s dodáním zboží.

  Akční ceny platí do data uvedeného v detailu jednotlivého produktu, případně do vyčerpání skladových zásob. Jakékoliv další slevy poskytované nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na internetových stránkách www.xbarvy.cz, individuální slevy pro zákazníka nebo slevy poskytované na základě spolupráce s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.

  V případě, že je vůči kupujícímu evidována neuhrazená faktura po splatnosti za poslední provedenou objednávku prodávajícím, a zároveň má kupující zájem o další objednávku, tato další objednávka bude kupujícímu vyřízena až po úplném zaplacení evidované nezaplacené faktury.

  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy, v dohodnuté lhůtě splatnosti podle kupní smlouvy, včetně nákladů na doručení zboží, nejpozději však při převzetí zboží.

  Přehled možností plateb v internetovém obchodě prodávajícího:

  1. bezhotovostně platební kartou

  2. okamžitým bankovním převodem
  3. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
  4. v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě dodání zboží (u platby na dobírku je poplatek za dodání zboží ve výši 27,- Kč). Při objednání tónovaných produktů není platba na dobírku možná. Takové produkty je nutné uhradit předem, vámi zvoleným způsobem platby.
  5. formou hotovostní platby nebo platby platební kartou při odběru zboží v určené prodejně

  V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby je považován takový den, kdy byla celková kupní cena připsána na účet prodávajícího.

  V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

  Slevový kupon
  V případě, že byl kupujícímu poskytnut slevový kupon na zboží, bude možné ho použít, avšak u jednoho nákupu maximálně jeden kupon při nákupu zboží v internetovém obchodě www.xbarvy.dejmark.cz do data uvedené platnosti (platí do).

  Aby bylo možné slevu z nákupu odečíst, je potřeba zadat kód v internetovém košíku uvedený na poukázce při vytváření objednávky do políčka „pokud máte slevový kupon, uveďte ho, prosím, zde“. Hodnota jednotlivého kuponu je uvedena v procentech nebo jako částka včetně DPH, přičemž hodnota kuponu je odečtena z celkové částky objednávaného zboží s DPH.

  Poskytnutý kupón nelze vyměnit za hotovost, a pokud není uvedeno jinak, je možné ho použít pouze ke koupi zboží, přičemž se nevztahuje na služby či platbu za dopravu. V případě, že je celková cena objednaného zboží vyšší než hodnota poskytnuté slevy uvedené na kuponu, kupující doplatí zbytek ceny. Pokud je celková cena za objednávku nižší než hodnota slevového kuponu, zbytek hodnoty bez náhrady propadá.

  Newsletter
  Při registraci si kupující může zvolit, zda chce od prodávajícího dostávat pravidelné informace o novinkách nebo jiné užitečné informace na uvedený e-mail. V případě, že se později kupující rozhodne jinak, může se z newsletteru kdykoliv odhlásit.

  Všem zaregistrovaným zákazníkům (kupujícím) zasílá prodávající maximálně jednou za dva týdny informace, které souvisejí s prodávaným sortimentem, informace o slevách, novinkách, pracovních postupech, případně informace související s provozem internetového obchodu prodávajícího.

  Pokud si kupující nepřeje dostávat od prodávajícího e-maily, má možnost odkliknout ikonku „prosím, neposílejte mi newsletter“, která je uvedena pod newsletterem.

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  Kupující - spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

  Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména najít kompromisní řešení pro strany sporu a pomoci jim tak k uzavření soukromoprávní dohody.

  V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto prodávající informuje kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: www.adr.coi.cz

  Postup kupujícího - spotřebitele k zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je popsán v ustanoveních § 20n a následujících zákona o ochraně spotřebitele. Před podáním návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba kontaktovat prodávajícího a pokusit se vyřešit spor nejdříve přímo s prodávajícím. Doklad o skutečnosti, že se kupujícímu nepodařilo spor vyřešit přímo s prodávajícím, se přikládá k návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

  Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

  Další dostupné informace lze získat na stránkách:

  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

  Platforma pro řešení sporů on-line je dostupná na webové stránce:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Práva z vadného plnění
  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Ustanovení uvedená v druhém odstavci tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  Další práva a povinnosti stran kupní smlouvy související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy a kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy. Povinnost písemného oznámení změny těchto obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

  Do doby přechodu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení, má kupující veškeré povinnosti schovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za všech okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

  Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalšími platnými právními předpisy České republiky.

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2016.

  Copyright © 2024, xbarvy.cz