Barvy, laky, spreje, tmely, malířské nářadí za rozumné ceny

 • Naši odborníci Vám poradí (Po-Pá: 8:00-17:00)

  Reklamace a odstoupení od smlouvy

  Reklamační řád a odstoupení od smlouvy
  Celý tým XBARVY se vždy ze všech sil snaží vyřídit všechny objednávky ke spokojenosti zákazníků, přesto však může nastat situace, že zákazník - kupující nebude spokojen. V případě, že bude chtít kupující zboží reklamovat nebo vrátit, je třeba postupovat v souladu s následujícími podmínkami.

  Odstoupení od smlouvy
  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. zakázkové tónování barev, zboží určeného speciálně pro kupujícího), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím za využití formuláře dle předchozí věty potvrdí prodávající kupujícímu přijetí tohoto formuláře, a to bez zbytečného odkladu po jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: eshop@xbarvy.cz

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno (zasláno) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zároveň s vrácením zboží v originálním obalu kupující zašle prodávajícímu příslušenství včetně dokumentace, návodu, dokladu o koupi zboží (faktura, dodací list) apod. Zboží lze vrátit i osobně na adrese XBARVY, Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9. Zboží by mělo být doručeno kompletní, nepoškozené a nepoužívané, jinak kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na účet, který kupující uvede, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, zejména poskytnutím poukázky na slevu, kterou může kupující použít při dalším nákupu u prodávajícího. Při odstoupení kupující uvede informaci, o kterou z uvedených možností má zájem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  Odstoupení od kupní smlouvy obsahuje identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu.

  Postup při reklamaci zboží zákazníkem:

  Reklamační řád

  Záruční doba na zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího kupujícím – spotřebitelem je standardně 24 měsíců.

  Minimální trvanlivost dodávaného zboží (barev a jiných produktů) je uvedena na etiketě každého jednotlivého zboží.

  Kupující reklamuje zboží písemnou formou, e-mailem nebo poštou.

  Reklamovat je možné pouze zboží zakoupené na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího, a to zboží, které vykazuje vady zaviněné výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím a na které se vztahuje záruka.

  Kupující je povinen veškeré dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu a funkčnost dodaného zboží co nejdříve po jeho dodání a převzetí včetně úplnosti dodávky. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této kontrole jen když prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době jeho převzetí.

  V případě, že zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci na portálu elektronického obchodu prodávajícího, a to buď vyplněním reklamačního formuláře na internetových stránkách prodávajícího, nebo jinou písemnou formou a reklamaci doručí prodávajícímu osobně, elektronicky nebo písemně na poštovní adresu Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9.

  Prodávající vydá v den zahájení reklamačního řízení kupujícímu doklad o přijetí reklamace ve vhodné formě určené prodávajícím, kde je povinen uvést vady zboží a den zahájení reklamačního řízení. Tento doklad slouží kupujícímu jako doklad k opětovnému vyzvednutí reklamovaného zboží.

  Kupující zašle reklamované zboží na adresu: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9

  Reklamační řízení ohledně zboží, které je objektivně možné doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující:
  - doručí písemnou reklamaci prodávajícímu, a to osobně, poštou nebo elektronickou poštou (e-mailem) a
  - doručí reklamované zboží včetně příslušenství. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo do servisního střediska), a to osobně nebo poštou.

  Prodávající vyřídí reklamaci v termínu do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení, o čemž vydá kupujícímu písemný doklad.

  Kupující nemá právo uplatnit reklamaci:
  - při výskytu vad, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět,
  - z důvodu nevyhovujícího odstínu barvy, protože prodávající neodpovídá za zobrazení jednotlivých odstínů na výstupním zařízení (monitor, tiskárna) kupujícího,
  - při výskytu vad, které vznikly kupujícímu z důvodu, že kupující nedodržel doporučený postup uvedený v technickém listu produktu, který je dostupný a zveřejněný u každého zboží
  - pokud vady vznikly tím, že kupující použil nesprávný nátěrový systém na příslušný povrch (doporučený systém je uveden u každého produktu).

  Kupující byl řádně seznámen tím, že odstín objednaného zboží se může lišit od skutečnosti a tím kupující převzal plnou odpovědnost za zvolený odstín.

  Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
  a) nepředložením dokladu o zaplacení, příslušenství nebo dokumentace zboží,
  b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
  c) uplynutím záruční doby na zboží,
  d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
  e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
  f) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
  h) poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
  i) neodborným zásahem, poškozením během dopravy nevytčeným při převzetí zboží, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
  j) zásahem do zboží k tomu neoprávněnou osobou.

  Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
  - prodávající zajistí odstranění vady opravou věci; není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti; není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

  Pokud jde o neodstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
  - kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit; táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat; jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

  Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

  Tento reklamační řád platí pro všechny případy, s výjimkou případů, kdy byly v kupní smlouvě ujednány jiné záruční a reklamační podmínky.

  Přílohou tohoto reklamačního řádu je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

  Přílohy

  formular_odstoupeni_od_smlouvy.docx
  Stáhnout
  Copyright © 2024, xbarvy.cz